Baru siarczan 99.99% [7727-43-7]

1,199.99 4,399.99 

Numer CAS: 7727-43-7
Wzór sumaryczny: BaSO4
Masa molowa: 233,4 g/mol
Synonimy: sól barowa kwasu siarkowego
Tłumaczenie [ENG]: barium sulfate
Zastosowanie: Związek ten jest otrzymywany przez mielenie barytu lub strącanie z roztworów innych soli baru kwasem siarkowym. Głównie wykorzystywany jest jako: farba (biel barowa/barytowa), środek kontrastowy przy prześwietleniach przewodu pokarmowego, wypełniacz do kauczuku i białych tworzyw sztucznych oraz farb zwanych litoponami.

Baru siarczan 99.99% [7727-43-7] Baru siarczan jest otrzymywany przez mielenie barytu lub strącanie z roztworów innych soli baru kwasem siarkowym. Głównie wykorzystywany jest jako: farba (biel barowa/barytowa), środek kontrastowy przy prześwietleniach przewodu pokarmowego, wypełniacz do kauczuku i białych tworzyw sztucznych oraz farb zwanych litoponami.

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Próg zapachu: nie dotyczy
Wartość pH: 6 – 10
Temperatura topnienia: 1380 °C
Temp. wrzenia: 1580 °C
Temperatura-zapłonu: substancja niepalna
Szybkość parowania: brak danych
Palność: substancja niepalna
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność par: brak danych
Gęstość par: brak danych
Gęstość: 4,5 g/cm3 (20 °C)
Gęstość-nasypowa: około 700 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura rozkładu: 1580 °C

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

25 g, 50 g, 100 g

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Baru siarczan 99.99% [7727-43-7]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *