Eter Dietylowy [60-29-7]

7,499.00 29,000.00 

Numer CAS: 60-29-7
Wzór sumaryczny: C4H10O
Synonimy: alkohol metylowy, karbinol
Tłumaczenie [ENG]: diethyl ether

Zastosowanie:

  1. Rozpuszczalnik chemiczny: Eter dietylowy jest powszechnie stosowany jako rozpuszczalnik w laboratoriach chemicznych i przemyśle. Ma zdolność do rozpuszczania wielu substancji organicznych, takich jak tłuszcze, oleje, woski, lakier, żywice itp. Dlatego jest wykorzystywany w procesach ekstrakcji, separacji i syntez organicznych.
  2. Przemysł farmaceutyczny: Eter dietylowy był dawniej stosowany jako środek znieczulający w medycynie. Obecnie jest rzadziej używany ze względu na ryzyko niepożądanych skutków ubocznych. Jednak w przemyśle farmaceutycznym może być stosowany jako rozpuszczalnik lub składnik w produkcji leków, tabletek, kapsułek i innych substancji chemicznych.
  3. Przemysł farb i lakierów: Eter dietylowy jest używany jako składnik w wielu produktach farb, lakierów, klejów i rozpuszczalników. Dzięki swoim właściwościom rozpuszczalnym i mieszającym, pomaga w tworzeniu jednorodnych i stabilnych mieszanek, a także ułatwia aplikację tych produktów.
  4. Analiza chemiczna: Eter dietylowy jest wykorzystywany w różnych technikach analitycznych, takich jak ekstrakcja ciecz-ciecz, ekstrakcja ciecz-ciała stałego i inne metody oczyszczania próbek. Ułatwia oddzielenie i ekstrakcję pożądanych substancji z mieszanin chemicznych.
  5. Synteza organiczna: Eter dietylowy jest używany jako rozpuszczalnik i reagent w reakcjach chemicznych, zwłaszcza w syntezie organicznej. Może działać jako odczynnik w reakcjach alkilowania, acylowania, utleniania i redukcji, umożliwiając otrzymywanie różnych związków organicznych.
Eter Dietylowy [60-29-7] – znany również jako etyloetylowy lub dietyloksydan, jest organicznym związkiem chemicznym o ogólnym wzorze C4H10O. Jest to bezbarwna, lotna ciecz o charakterystycznym zapachu. Ether dietylowy jest jednym z najbardziej znanych i szeroko stosowanych eterów.

 

Eter dietylowy jest szeroko używany jako rozpuszczalnik chemiczny. Jego właściwości rozpuszczalne w wielu rozpuszczalnikach organicznych sprawiają, że jest niezwykle użyteczny w laboratoriach i przemyśle chemicznym. Może rozpuszczać różnorodne substancje organiczne, takie jak tłuszcze, oleje, woski, lakier, żywice i wiele innych. Dzięki temu jest stosowany w różnych procesach ekstrakcji i separacji substancji chemicznych.

Eter dietylowy jest również stosowany jako składnik wielu produktów, takich jak farby, lakierów, klejów i rozpuszczalników do sklejania. Jego właściwości rozpuszczalne pozwalają na efektywne mieszanie różnych składników, tworząc jednolitą i stabilną mieszankę. W przemyśle farmaceutycznym eter dietylowy może być wykorzystywany do produkcji leków, jako składnik tabletek lub kapsułek, lub jako rozpuszczalnik przy wytwarzaniu różnych substancji chemicznych.

Ponadto, Eter Dietylowy [60-29-7] ma zastosowanie w laboratoriach chemicznych jako składnik reagentów lub jako rozpuszczalnik do przeprowadzania różnych eksperymentów. Może być stosowany do ekstrakcji naturalnych związków chemicznych z roślin, badań nad syntezą organiczną, czy też do otrzymywania czystych substancji.

Eter dietylowy znalazł również zastosowanie jako środek znieczulający w medycynie. W przeszłości był szeroko stosowany jako anestetyk ogólny podczas operacji. Jednak ze względu na ryzyko niepożądanych skutków ubocznych i niebezpieczeństwo wybuchu w obecności tlenu, obecnie jest rzadziej używany w praktyce medycznej.

Należy pamiętać, że eter dietylowy jest substancją łatwopalną i może tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Przy manipulacji i przechowywaniu eteru dietylowego należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć ryzyka pożaru i eksplozji. Konieczne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice ochronne, okulary ochronne i ubranie ochronne.

Temperatura topnienia: -116,3 ˚C
Temperatura wrzenia: 34,6˚C
 Masa cząsteczkowa: 74,12 g/mol
Temperatura zapłonu: –40˚C
Wzór chemiczny: C4H10O

Gęstość: 0,713 g/cm³ przy temperaturze 20 stopni Celsjusza.
Numer CAS: 60-29-7

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

200l, 1000l